Regulamin

Regulamin

15.08.2020

 

Regulamin Serwisu Aukcyjnego EFL
 

 


§ 1 [Definicje]
 

 


Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:
 
1) Aukcja – procedura zawierania w trybie licytacji on-line o charakterze otwartym umów sprzedaży, polegająca na składaniu ofert kupna wskazanych przez Uczestnika Przedmiotów Aukcji, określona w niniejszym Regulaminie;
 
2) Aukcja Raty EFL – procedura zawierania w trybie licytacji on-line o charakterze otwartym umów leasingu z EFL, polegająca na licytowaniu przez Uczestnika wysokości rat leasingowych Przedmiotów Aukcji, określona w niniejszym Regulaminie. Wszelkie wyrażenia pisane dużą literą, a dotyczące Aukcji stosuje się odpowiednio również do Aukcji Raty EFL;

3) Cena minimalna – minimalna cena sprzedaży lub rat leasingowych Przedmiotu Aukcji określona przez EFL;
 
4) EFL – Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026609, NIP: 897-001-26-57; kapitał zakładowy w wysokości 674.112.374,73 zł – wpłacony w całości, właściciel i operator Serwisu Aukcyjnego EFL;
 
5) Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 
6) Przedmiot Aukcji – rzecz lub prawo, podlegające Aukcji w Serwisie Aukcyjnym EFL; właścicielem Przedmiotu Aukcji może być zarówno EFL jak i inny podmiot, który upoważnił EFL do jego sprzedaży;
 
7) Przybicie – akceptacja najkorzystniejszej z ofert złożonych przez Uczestników, przyznająca danemu Uczestnikowi prawo do nabycia Przedmiotu Aukcji za określoną w drodze Aukcji cenę lub prawo do zawarcia umowy leasingu na Przedmiot Aukcji, których wysokość rat leasingowych została określona w drodze Aukcji Raty EFL. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udzielenie Przybicia w Aukcji Raty EFL nie jest równoznaczne z zawarciem umowy leasingu, która dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności;
 
8) Opcja „Kup Teraz” - możliwość dokonania natychmiastowego zakupu Przedmiotu Aukcji za cenę sprzedaży określoną przez EFL, bez względu na wynik Aukcji;
 
9) Outlet – proces zawierania umów sprzedaży, polegający na umieszczeniu w Serwisie Aukcyjnym EFL informacji o Przedmiocie Aukcji, stanowiącej zaproszenie do prowadzenia negocjacji i składania ofert dotyczących jego nabycia;
 
10) Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Aukcyjnego EFL;
 
11) Serwis Aukcyjny EFL – system informatyczny, zarządzany przez EFL w języku polskim, przeznaczony do prowadzenia Aukcji oraz sprzedaży w formie Outlet, prowadzony na stronie aukcje.efl.com.pl;
 
12) Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna nie będąca Konsumentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która bierze udział w Aukcji lub sprzedaży w formie Outlet w imieniu własnym i jest zobowiązana do zapłaty za Przedmiot Aukcji.

 

 
§ 2 [Przedmiot Aukcji]
 

 


1. EFL zapewnia możliwość dokonania osobistych oględzin Przedmiotu Aukcji, w miejscu wskazanym przez EFL, przed złożeniem oferty przez Uczestnika.
 
2. Publikowane przez EFL w Serwisie Aukcyjnym EFL zdjęcia, opisy i wyceny poszczególnych Przedmiotów Aukcji mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wiążącego dla Uczestnika elementu oznaczenia lub opisu stanu technicznego i wyposażenia Przedmiotu Aukcji. EFL nie bierze odpowiedzialności za ustalenia poczynione przez Uczestnika w stosunku do Przedmiotu Aukcji, dokonane na podstawie opublikowanych materiałów poglądowych, umieszczonych w Serwisie Aukcyjnym EFL. EFL nie bierze odpowiedzialności za ustalenia poczynione przez Uczestnika w stosunku do Przedmiotu Aukcji, dokonane po przeprowadzeniu osobistych oględzin Przedmiotu Aukcji, odmienne od stanu faktycznego Przedmiotu Aukcji.
 
3. Uczestnik ma obowiązek zweryfikować stan techniczny Przedmiotu Aukcji w miejscu wskazanym przez EFL przed złożeniem oferty.
 
4. Złożenie przez Uczestnika oferty jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń przez tego Uczestnika stanu technicznego Przedmiotu Aukcji oraz jego wyposażenia.
 
5. Z uwagi na fakt, że oferowane w Serwisie Aukcyjnym EFL Przedmioty Aukcji należą w zdecydowanej większości do kategorii sprzętów używanych oraz że Uczestnik w chwili złożenia oferty zaakceptował bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu Aukcji oraz jego wyposażenia, EFL wyłącza rękojmię za wady oraz nie uzupełnia ewentualnych braków wyposażenia Przedmiotów Aukcji. EFL nie jest również odpowiedzialny wobec Uczestnika z tytułu wystąpienia w odniesieniu do Przedmiotu Aukcji jakichkolwiek wad fizycznych Przedmiotu Aukcji. Powyższe obejmuje w szczególności wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej EFL z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży.
 
6. EFL nie udziela gwarancji na Przedmioty Aukcji.
 

 


§ 3 [Warunki uczestnictwa]
 

 


1. Uczestnik winien posiadać konto poczty elektronicznej.
 
2. Rejestracja Uczestnika odbywa się poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie Aukcyjnym EFL.
 
3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych objętych formularzem rejestracyjnym jest obowiązkowe, a ich brak lub niekompletność uniemożliwi aktywację konta.
 
4. W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, warunkiem niezbędnym do aktywowania konta i przeprowadzenia transakcji jest doręczenie przez Uczestnika wymaganych przez EFL dokumentów i informacji niezbędnych do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego adekwatnych do poziomu ryzyka. Uczestnik jest zobowiązany w szczególności do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających:
 
a. w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – dane Uczestnika tj.: imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu Uczestnika, a ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku Uczestnika nieposiadającej numeru PESEL lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu;
 
b. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - aktualne dane Uczestnika tj.: NIP, REGON oraz wyciąg z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika, a ponadto jej numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.
 
W celu zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego EFL może również zażądać od Uczestników wszelkich dodatkowych dokumentów i informacji. W przypadku kiedy EFL nie może wykonać obowiązków ustawowych nie przeprowadza transakcji oraz zawiesza lub usuwa konto Uczestnika. Usunięcie konta Uczestnika następuje w trybie przewidzianym w ust. 13. Do zawieszenie konta Uczestnika stosuje się odpowiednio postanowienie ust. 16.
 
5. Aktywacji konta dokonuje EFL po przesłaniu przez Uczestnika formularza rejestracyjnego. Warunkiem niezbędnym do aktywowania konta jest ponadto potwierdzenie przez Uczestnika swojego adresu poczty elektronicznej zgodnie z instrukcją zawartą w e-mailu wysyłanym przez Serwis Aukcyjny EFL bezpośrednio po dokonaniu rejestracji. Z chwilą aktywacji konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy EFL a Uczestnikiem, której przedmiotem są usługi świadczone przez EFL w ramach Serwisu Aukcyjnego EFL, na warunkach określonych w Regulaminie (dalej „Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną”).
 
6. EFL zastrzega sobie prawo odmowy aktywacji konta Uczestnika bez podania przyczyny.
 
7. EFL zastrzega sobie prawo do nieaktywowania konta Uczestnika, który w terminie 7 dni od przesłania formularza rejestracyjnego nie dokona potwierdzenia adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 5.
 
8. Udział w Aukcji jest możliwy po dokonaniu aktywacji konta Uczestnika.
 
9. Uczestnik może korzystać wyłącznie z własnego konta w Serwisie Aukcyjnym EFL. Zabronione jest posiadanie przez Uczestnika więcej niż jednego konta w Serwisie Aukcyjnym EFL, korzystanie z kont innych Uczestników oraz udostępnianie swojego konta osobom trzecim.
 
10. EFL zastrzega sobie prawo odmowy ponownej rejestracji Uczestników, którym wcześniej odmówiono rejestracji lub których konta zostały usunięte z uwagi na naruszenie Regulaminu Aukcji, w terminie 12 miesięcy od zaistnienia przyczyny odmowy rejestracji lub usunięcia konta.
 
11. Uczestnik może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z EFL (dotyczącą określonego konta) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie o rozwiązaniu umowy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie wpływu oświadczenia do EFL.
 
12. Z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:
 
a. braku współdziałania Uczestnika z EFL lub
 
b. ujawnienia przeszkód leżących po stronie EFL uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłowe wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez EFL z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi w ust. 13 i 14.
 
13. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w przypadku:
 
a. łamania którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub
 
b. powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności lub prawdziwości podanych przez Uczestnika danych, o których mowa w § 3 ust. 2-4 Regulaminu i braku ich wyjaśnienia w terminie wskazanym przez EFL lub
 
c. rażącego braku współdziałania Uczestnika z EFL lub
 
d. zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 13 Regulaminu lub
 
e. podjęcia jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Aukcyjnego EFL oraz korzystania z niego w sposób uciążliwy dla innych Uczestników,
 
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez EFL ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji, gdy Uczestnik bierze udział w rozpoczętych przed rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Aukcjach i sprzedaży w formie Outlet, złożona przez Uczestnika oferta zostaje wykluczona w chwili rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
14. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez EFL ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestnika na podane przez niego konto poczty elektronicznej.
 
15. W wyniku rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ust. 11-14, konto Uczestnika założone w Serwisie Aukcyjnym EFL jest usuwane.
 
16. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 12, lub ust. 13 EFL zamiast rozwiązywać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ma prawo do zawieszenia konta Uczestnika na czas określony w powiadomieniu przesłanym do Uczestnika na podane przez niego konto poczty elektronicznej. W trakcie zawieszenia konta Uczestnika nie może on uczestniczyć w Aukcjach oraz sprzedaży w formie Outlet.
 

 


§4 [Przebieg Aukcji]
 

 


1. Przedmiot Aukcji wystawiany jest do sprzedaży z oznaczoną ceną wywoławczą, informacją co do nazwy i ilości oraz terminem zakończenia Aukcji.
 
2. Cena wywoławcza ustalana jest przez EFL z uwzględnieniem aktualnej wartości rynkowej Przedmiotu Aukcji i jest kwotą netto wyrażoną w złotych polskich, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
3. Uczestnicy, po zalogowaniu się na swoje konto, mogą składać oferty w danej Aukcji. Uczestnicy w trakcie Aukcji zobowiązani są do składania ofert cenowych w kwotach netto wyrażonych w złotych polskich. Po upływie terminu zakończenia Aukcji nie będą przyjmowane żadne kolejne oferty, bez względu na przyczynę niezamieszczenia oferty w Serwisie Aukcyjnym EFL przed jej zamknięciem.
 
4. Wszystkie oferowane przez Uczestników ceny są jawne oraz zostają uwidocznione w Serwisie Aukcyjnym EFL w trakcie trwania Aukcji.
 
5. Minimalne postąpienie w czasie Aukcji jest uzależnione od wysokości ceny wywoławczej Przedmiotu Aukcji i wynosi:
 
a. 10 zł dla ceny wywoławczej do 1.000 zł włącznie,
 
b. 100 zł dla ceny wywoławczej powyżej 1.000 zł, do 10.000 zł włącznie,
 
c. 200 zł dla ceny wywoławczej powyżej 10.000 zł.
 
6. Uczestnik w czasie Aukcji oferuje maksymalną cenę, za jaką gotów jest nabyć Przedmiot Aukcji.
 
7. W czasie trwania Aukcji, Serwis Aukcyjny EFL generuje automatycznie w imieniu Uczestnika oferty cenowe na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty innych Uczestników (uwzględniając minimalne postąpienie), jednak nieprzekraczające kwoty maksymalnej zadeklarowanej przez Uczestnika. Jeżeli przebicie oferty innego Uczestnika wymagałoby przekroczenia ceny maksymalnej – System wygeneruje ofertę na kwotę równą zadeklarowanej cenie maksymalnej.
 
8. Pierwsza oferta na danej Aukcji składana jest na kwotę równą cenie wywoławczej.
 
9. W przypadku złożenia przez więcej niż jednego Uczestnika oferty na taką samą wartość, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej.
 
10. Każda oferta zgłoszona przez Uczestnika jest dla niego wiążąca i nie może być przez niego odwołana. Oferty złożone przez Uczestników w trakcie trwania Aukcji wiążą w terminie do 30 dni po terminie zakończenia Aukcji.
 
11. W przypadku ustanowienia Ceny minimalnej, oferta Uczestnika nieprzekraczająca wartości Ceny minimalnej, nie jest wiążąca dla EFL. EFL poinformuje Uczestników o ustaleniu Ceny minimalnej bez wskazywania jej wysokości. Uczestnicy zostaną poinformowani o osiągnięciu Ceny minimalnej z chwilą złożenia oferty o wartości równej lub wyższej od Ceny minimalnej.
 
12. W przypadku ustanowienia Opcji „Kup Teraz”, Uczestnik ma prawo nabyć Przedmiot Aukcji za cenę wskazaną przez EFL. Uczestnik może skorzystać z Opcji „Kup Teraz” najpóźniej do chwili złożenia pierwszej oferty przez innego Uczestnika. W przypadku ustanowienia Ceny minimalnej Uczestnik może skorzystać z Opcji „Kup Teraz” najpóźniej do chwili złożenia oferty o wartości równej lub wyższej od Ceny minimalnej.
 
13. Zabronione są działania mogące manipulować danymi generowanymi przez System Aukcyjny EFL bądź zakłócać proces lub przebieg Aukcji. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik dopuszcza się takich działań, EFL bezzwłocznie zawiesi albo usunie konto Uczestnika oraz według swojego uznania podejmie odpowiednie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej szkody.
 
14. EFL może wykluczyć z Aukcji złożoną przez Uczestnika ofertę w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności oferty lub Uczestnika.
 
15. Wyłonienie nabywcy i ustalenie ceny nabycia Przedmiotu Aukcji następuje z chwilą udzielenia przez EFL Przybicia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 10 Regulaminu. Przybicie dokonywane jest drogą e-mailową lub telefonicznie.
 
16. Przybicie może zostać udzielone Uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę w toku Aukcji, a w przypadku niewywiązania się przez niego z transakcji – kolejnemu, pod względem najwyższej oferowanej ceny, Uczestnikowi.
 
17. EFL przysługuje prawo do wycofania Przedmiotu Aukcji z Aukcji, zakończenia Aukcji bez dokonania wyboru oferty lub odwołania Aukcji. W takim przypadku Uczestnikom Aukcji nie przysługują żadne roszczenia wobec EFL z tytułu odwołania Aukcji i nie mogą być podnoszone w przyszłości.
 
18. W przypadku zakończenia Aukcji bez wyboru oferty albo niewywiązania się Uczestnika, któremu udzielono Przybicia z wykonania transakcji, EFL ma prawo do swobodnego dysponowania Przedmiotem Aukcji i ewentualnych dodatkowych rokowań cenowych zmierzających do sprzedaży Przedmiotu Aukcji albo dochodzenia wykonania zobowiązania Uczestnika, który nie wywiązał się z obowiązku wykonania transakcji.
 

 


§ 5 [Przebieg Aukcji Raty EFL]

 


1. Przedmiot Aukcji Rata EFL wystawiany jest do licytacji z oznaczoną kwotą wywoławczą poszczególnych rat leasingowych oraz ilością rat leasingowych, które składać się będą na cały okres trwania umowy leasingu i terminem zakończenia Aukcji.
 
2. Kwota wywoławcza ustalana jest przez EFL z uwzględnieniem aktualnej wartości rynkowej Przedmiotu Aukcji i jest kwotą netto wyrażoną w walucie Euro.
 
3. Uczestnicy, po zalogowaniu się na swoje konto, mogą składać oferty w danej Aukcji. Uczestnicy w trakcie Aukcji zobowiązani są do składania ofert w kwotach netto wyrażonych w walucie Euro. Po upływie terminu zakończenia Aukcji nie będą przyjmowane żadne kolejne oferty, bez względu na przyczynę niezamieszczenia oferty w Serwisie Aukcyjnym EFL przed jej zamknięciem.
 
4. Wszystkie oferowane przez Uczestników kwoty są jawne oraz zostają uwidocznione w Serwisie Aukcyjnym EFL w trakcie trwania Aukcji.
 
5. Minimalne postąpienie w czasie Aukcji jest uzależnione od wysokości kwoty wywoławczej Przedmiotu Aukcji i wynosi:
 
a. 10 Euro dla kwoty wywoławczej do 1.000 włącznie,
 
b. 100 Euro dla kwoty wywoławczej powyżej 1.000 Euro, do 10.000 Euro włącznie,
 
c. 200  Euro dla kwoty wywoławczej powyżej 10.000 Euro.
 
6. Uczestnik w czasie Aukcji oferuje maksymalną wysokość pojedynczych rat leasingowych. Serwis Aukcyjny EFL generuje automatycznie w imieniu Uczestnika oferty na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty innych Uczestników (uwzględniając minimalne postąpienie), jednak nieprzekraczające kwoty maksymalnej zadeklarowanej przez Uczestnika. Jeżeli przebicie oferty innego Uczestnika wymagałoby przekroczenia kwoty maksymalnej – System wygeneruje ofertę na kwotę równą zadeklarowanej kwocie maksymalnej.
 
7. Pierwsza oferta na danej Aukcji składana jest na kwotę równą cenie wywoławczej.
 
8. W przypadku złożenia przez więcej niż jednego Uczestnika oferty na taką samą wartość, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej.
 
9. Każda oferta zgłoszona przez Uczestnika jest dla niego wiążąca i nie może być przez niego odwołana. Oferty złożone przez Uczestników w trakcie trwania Aukcji wiążą w terminie do 30 dni po terminie zakończenia Aukcji.
 
10. W przypadku ustanowienia kwoty minimalnej, oferta Uczestnika nieprzekraczająca wartości minimalnej, nie jest wiążąca dla EFL. EFL poinformuje Uczestników o ustaleniu kwoty minimalnej bez wskazywania jej wysokości. Uczestnicy zostaną poinformowani o osiągnięciu kwoty minimalnej z chwilą złożenia oferty o wartości równej lub wyższej od kwoty minimalnej.
 
11. Przybicie może zostać udzielone Uczestnikowi, który zaoferował najwyższą kwotę w toku Aukcji, a w przypadku wycofania się przez niego z transakcji – kolejnemu, pod względem najwyższej oferowanej kwoty, Uczestnikowi.

12. Zawarcie umowy leasingu na Przedmiot Aukcji następuje po udzieleniu przez EFL Przybicia, dostarczeniu przez Uczestnika wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji oraz pozytywnej ocenie zdolności finansowej Uczestnika. Przybicie dokonywane jest drogą e-mailową lub telefonicznie. Warunkiem zawarcia umowy leasingu jest spełnienie wymogów EFL, określonych przy zawieraniu tego rodzaju umów - w tym też zakresie udzielenie Przybicia nie stanowi zobowiązania po stronie EFL do zawarcia z Uczestnikiem umowy leasingu. Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia udzielenia Przybicia. Negatywna decyzja EFL w sprawie zawarcia umowy leasingu pozwala EFL na złożenie propozycji zawarcia umowy leasingu kolejnemu, pod względem najwyższej oferowanej kwoty, Uczestnikowi.

13. EFL przysługuje prawo do wycofania Przedmiotu Aukcji z Aukcji, zakończenia Aukcji bez dokonania wyboru oferty lub odwołania Aukcji. W takim przypadku Uczestnikom Aukcji nie przysługują żadne roszczenia wobec EFL z tytułu odwołania Aukcji i nie mogą być podnoszone w przyszłości.
 
14. W przypadku zakończenia Aukcji bez wyboru oferty albo niezawarcia z Uczestnikiem, któremu udzielono Przybicia umowy leasingu, EFL ma prawo do swobodnego dysponowania Przedmiotem Aukcji.

 


§ 6 [Sprzedaż w formie Outlet]

 

 
1. EFL ma prawo umieścić w Serwisie Aukcyjnym EFL informację o Przedmiocie Aukcji, która stanowi zaproszenie do prowadzenia negocjacji i składania ofert dotyczących jego nabycia.
 
2. Umieszczenie informacji, o której mowa w ust. 1 nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, w tym oferty zawarcia umowy przedwstępnej w rozumieniu art. 389 §1 Kodeksu cywilnego.
 
3. Umieszczenie informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi zaproszenie do negocjacji, a w przypadku odmowy zawarcia umowy sprzedaży, nie uprawnia Uczestnika do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia negocjacji bez zamiaru zawarcia umowy lub z naruszeniem dobrych obyczajów.
 
4. Postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio do zwarcia umowy sprzedaży.
 

 


§ 7 [Zawarcie umowy sprzedaży]
 

 


1. Uczestnik, któremu EFL udzielił Przybicia, zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia oraz odbioru Przedmiotu Aukcji z miejsca przechowywania wskazanego przez EFL, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia poinformowania Uczestnika o udzieleniu Przybicia.
 
2. Wpłaty ceny nabycia należy dokonać na wskazany przez EFL numer rachunku bankowego. Numer rachunku bankowego EFL zostanie przesłany wraz z informacją o udzieleniu Uczestnikowi Przybicia.
 
3. Warunkiem przeniesienia własności Przedmiotu Aukcji na Uczestnika jest wpływ środków pieniężnych równych cenie nabycia na konto EFL.
 
4. Zapłata ceny nabycia musi się odbyć przy wykorzystaniu przelewu bankowego.
 
5. Jeśli Przedmiotem Aukcji był pojazd, warunkiem wydania Przedmiotu Aukcji jest podpisanie przez Uczestnika będącego nabywcą oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego pojazdu. Oświadczenie to zostanie złożone w imieniu Uczestnika przez EFL u odpowiedniego ubezpieczyciela.
 
6. Na wniosek Uczestnika, złożony w terminie 2 dni od udzielenia Przybicia, EFL może zawrzeć umowę leasingu na wylicytowany Przedmiot Aukcji, w której cena nabycia będzie jednocześnie wartością ofertową. Warunkiem zawarcia umowy leasingu jest spełnienie wymogów EFL, określonych przy zawieraniu tego rodzaju umów. Umowa leasingu powinna być zawarta w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika. Negatywna decyzja EFL w sprawie zawarcia umowy leasingu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku zapłaty ceny nabycia za wylicytowany Przedmiot Aukcji, przy czym w takim przypadku termin określony w § 7 ust. 1 Regulaminu biegnie od dnia powiadomienia Uczestnika przez EFL o odrzuceniu wniosku.

6.1. Na wniosek Uczestnika, złożony w terminie 2 dni od udzielenia Przybicia, Przedmiot Aukcji może zostać nabyty przez wskazaną przez Uczestnika firmę leasingową celem oddania Przedmiotu Aukcji Uczestnikowi do korzystania lub korzystania i pobierania pożytków w drodze umowy leasingu. W takim przypadku sprzedaż Przedmiotu Aukcji na rzecz firmy leasingowej następuje z wyłączeniem odpowiedzialności EFL za rękojmię za wady. EFL nie uzupełnia także ewentualnych braków wyposażenia nabytych Przedmiotów Aukcji. EFL nie jest również odpowiedzialny wobec Uczestnika z tytułu wystąpienia w odniesieniu do Przedmiotu Aukcji jakichkolwiek wad fizycznych Przedmiotu Aukcji. Powyższe obejmuje w szczególności wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej EFL z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 
7. Wystawienie faktury VAT oraz wydanie Przedmiotu Aukcji nastąpi po wpływie środków pieniężnych równych cenie nabycia na rachunku bankowym wskazanym przez EFL albo po zawarciu umowy leasingu, na podstawie danych wskazanych przez Uczestnika.
 
8. Wystawiona faktura VAT będzie uwzględniać właściwą stawkę podatku od towarów i usług określoną w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. z późn. zm.). Jeżeli zastosowanie określonej stawki podatku od towarów i usług, wymaga dostarczenia przez Uczestnika dodatkowych oświadczeń lub dokumentów, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty kaucji w wysokości 23% ceny nabycia Przedmiotu Aukcji, płatnej wraz z ceną nabycia. Kaucja zostanie zwrócona na rachunek wskazany w pisemnym oświadczeniu Uczestnika, w terminie 14 dni od dnia w którym Uczestnik doręczył EFL wymagane oświadczenia i dokumenty.
 
9. Uczestnik Aukcji, któremu udzielono Przybicia dokonuje odbioru, załadunku, transportu Przedmiotu Aukcji własnym staraniem i na własny koszt z miejsca wskazanego przez EFL, tym samym od chwili odbioru Przedmiotu Aukcji ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualną utratę lub uszkodzenie Przedmiotu Aukcji.
 

 

 

 


§ 8 [Reklamacje]
 

 


1. Za reklamację uważa się wystąpienie skierowane do EFL przez Uczestnika, w którym Uczestnik zgłasza zastrzeżenia dotyczące usługi świadczonej przez EFL.
 
2. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce EFL obsługującej klientów:
 
a. w formie elektronicznej na adres: reklamacje@efl.com.pl lub poprzez stronę internetową EFL: www.efl.pl,
 
b. przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529),  na adres Centrali EFL: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław,
 
c. ustnie - telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 377-77-77 albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w miejscach wskazanych powyżej,
 
d. w formie pisemnej osobiście, w szczególności w Centrali EFL, pod adresem: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław.
 
3. EFL rozpatruje reklamację i udziela Uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej   bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. Odpowiedź EFL może być dostarczona Uczestnikowi pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika.
 
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt. 3, EFL przekaże Uczestnikowi informacje, w których:
 
a. wyjaśni przyczynę opóźnienia;
 
b. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 
c. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 

 


§ 9 [Postanowienia końcowe]
 

 


1. EFL nie bierze odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia uczestnictwa w Aukcji wynikające z przyczyn technicznych, jak również za pomyłkowe lub przypadkowe przerwanie, zawieszenie czy też wcześniejsze zakończenie Aukcji.
 
2. EFL nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Aukcji lub sprzedaży w formie Outlet, a w szczególności z dojazdem do miejsca oględzin Przedmiotu Aukcji, zabezpieczeniem transportu lub załadunku Przedmiotu Aukcji.
 
3. EFL zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu oraz wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Serwisu Aukcyjnego EFL. Informacja o każdorazowej zmianie Regulaminu będzie umieszczana na stronie aukcje.efl.com.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia i odnoszą się do Aukcji i sprzedaży w formie Outlet, rozpoczętych po wejściu w życie przedmiotowych zmian. Uczestnik przy pierwszym logowaniu w Serwisie Aukcyjnym EFL od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, zostanie powiadomiony o tych zmianach oraz o możliwości ich akceptacji lub odrzucenia. Odrzucenie zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z EFL ze skutkiem określonym w § 3 ust. 11 Regulaminu.
 
4. Wszelkie spory związane z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów sprzedaży zawieranych na podstawie Regulaminu, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby EFL.
 
5. Wszelkie prawa z zakresu własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej, w tym prawa autorskie do materiałów udostępnionych w Serwisie Aukcyjnym EFL, w szczególności opisów, fotografii, schematów lub modeli, przysługują wyłącznie EFL. Korzystanie z takich materiałów, a w szczególności ich utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, publiczne rozpowszechnianie,  modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, łączenie z innymi utworami oraz wprowadzenie do sieci komputerowej jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą EFL.

 

6. Niniejszym EFL oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 

Regulamin Serwisu Aukcyjnego EFL